Polityka prywatności

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
8.1 Administratorem danych osobowych Najemcy jest Wynajmujący. Wynajmujący prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych Najemcy.
8.2. Wynajmujący wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez napisanie wiadomości na adres contact@justgorent.com, lub pisemnie na adres siedziby Wynajmującego.
8.3. Dane osobowe Najemcy przetwarzane będą w celu wykonania umowy o najem pojazdu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Umowie.
8.4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej z nami Umowy o świadczenie usług najmu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit b RODO ).
8.5. Podanie danych osobowych jest niezbędne celem zawarcia z nami Umowy lub skontaktowania się nami w celach związanych z realizacją usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług na rzecz Najemcy na podstawie zawartej Umowy.
8.6. Dane osobowe Najemcy będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
8.7. Wynajmujący, co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Najemcy, za wyjątkiem sytuacji, w których Wynajmujący posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych np. organy ścigania, ubezpieczyciel likwidujący szkodę, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Wynajmującego. Dane osobowe mogą być również przekazane, gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa i wyłącznie w zakresie określonym tymi przepisami, w szczególności organom ścigania czy organom podatkowym. Korzystamy również z usług innych podmiotów z zakresu prawa, podatków, księgowości. W każdym wypadku, gdy przekazujemy dane Najemcy ich odbiorcy, od tego podmiotu wymagamy zachowania wszelkich obowiązków wynikających z RODO i bezpieczeństwa danych.
8.8. Dane osobowe Najemcy, co do zasady nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazanie danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne. W takich przypadkach będziemy stosować odpowiedni stopień ochrony.
8.9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu Umowy, dane osobowe będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z odpowiednich regulacji prawnych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Specyfika świadczonych przez Wynajmującego usług sprawia, że Wynajmujący jest zobowiązany przepisami prawa do przetwarzania danych nawet, gdy Najemca zaprzestanie korzystania z naszych usług. Takie zobowiązania wynikają dodatkowo z przepisów podatkowych czy rachunkowych, jak również w przypadku likwidacji szkody przez ubezpieczyciela.
8.10. Najemcy przysługuje: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wycofania zgody w zakresie, w jakim są przetwarzane na tej podstawie, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu wykonania swoich praw napisz bezpośrednio do Administratora na adres email: contact@justgorent.com.
8.11. Podanie przez danych przez Najemcę jest warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne.
8.12. Zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszej Umowie przez Wynajmującego w celu:
XTAK NIE - marketingu i promocji produktów lub usług Wynajmującego oraz podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami Wynajmującego, w tym w szczególności usług finansowych, ubezpieczeń, sprzedaży części i akcesoriów, usług serwisowych,
XTAK NIE - otrzymywania informacji handlowych o produktach lub usługach Wynajmującego oraz podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami Wynajmującego, w tym w szczególności m.in. usługach finansowych, ubezpieczeniach, sprzedaży części i akcesoriów, usługach serwisowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany powyżej adres e-mail.

GoRent
Dane kontaktowe
www.justgorent.com
Lokalizacja

Warszawa
Lotnisko Chopina
Lotnisko Modlin
Gdańsk

Kontakt również przez
© justgorent.com - Wszelkie prawa zastrzeżone