Regulamin

Ogólne warunki umowy wynajmu pojazdu („Umowa").

1. STRONAMI NINIEJSZEJ UMOWY SĄ:
1.1. Osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą - Daniel Popielski z siedzibą w Warszawie (02-776), przy ulicy Hirszfelda 10/77, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem NIP: 9512042578, REGON: 361512140, reprezentowaną przez: - Daniel Popielski – Właściciel prowadzący działalność pod marką „GO! RENT" oraz „Mex Rent-A-Car" zwana dalej „Wynajmującym", która jest firmą dostarczającą wynajmowany pojazd.
1.2.Osoba lub firma, która zawarła i podpisała Umowę na pierwszej stronie umowy o najem pojazdu i której Wynajmujący zgodził się wynająć pojazd, zwana dalej „Najemcą".
1.3. „Dodatkowy Kierowca" jest to kierowca (lub kierowcy), który oprócz Najemcy został upoważniony przez Wynajmującego do prowadzenia wynajmowanego pojazdu.
1.4. Najemca i Dodatkowy Kierowca zgadzają się niniejszym przestrzegać warunków Umowy.
1.5. Najemca zobowiązuje się dostarczyć poniżej wymienione dokumenty albo ich kopie:
a) pełnomocnictwo do reprezentowania Najemcy udzielone zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli jest wymagane;
b) dowód osobisty i prawo jazdy Najemcy oraz osoby/osób wskazanych w pkt. 1.3 Umowy,
c) Najemca nie będący konsumentem w myśl art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny - wydruk z CEIDG albo aktualna na dzień zawarcia umowy najmu informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS dotycząca Najemcy.
1.6. Najemca zgadza się, że wynajmuje ten pojazd wyłącznie od firmy Wynajmującego. W żadnym wypadku Najemca nie będzie miał żadnych roszczeń wobec „Mex Rent-A-Car", a Najemca niniejszym zwalnia i na zawsze zwolni „Mex Rent-A-Car", od jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z wynajmem od Wynajmującego.
1.7. Najemca zgadza się, że wynajmuje ten pojazd wyłącznie od firmy Wynajmującego. W żadnym wypadku Najemca nie będzie miał żadnych roszczeń wobec „GO! RENT", a Najemca niniejszym zwalnia i na zawsze zwolni „GO! RENT", od jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z wynajmem od Wynajmującego.

2. WYNAJEM I UŻYTKOWANIE POJAZDU
2.1. „Pojazd" jest to wynajmowany pojazd, szczegółowo określony na pierwszej stronie umowy najmu. Pojazd jest wynajmowany Najemcy na zasadach określonych w Umowie. W razie dostarczenia pojazdu zastępczego, pojazd zastępczy uznaje się za pojazd dla celów Umowy.
2.2. Pojazd może być prowadzony wyłącznie przez Najemcę lub Dodatkowego Kierowcę wskazanego z nazwiska, upoważnionego przez Wynajmującego. Kierowca powinien posiadać zezwolenie na prowadzenie pojazdów kategorii B, od co najmniej 2 lat.
2.3. Pojazd nie może być użytkowany w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem, w szczególności: (i) przez osobę, która nie jest upoważniona przez Wynajmującego, (ii) przez osobę, która znajduje się pod wpływem alkoholu lub pod wpływem alkoholu, niedozwolonych substancji psychoaktywnych, pochodnych kwasu barbiturowego, substancji halucynogennych lub innych, nawet nabytych legalnie, substancji obniżających poziom świadomości, zdolność koncentracji, zniekształcenie percepcji wzrokowej, zniekształcenie percepcji słuchowej, rozproszenie procesów myślowych, niestabilność emocjonalną, zaburzenia psychotyczne lub w inny negatywny sposób wpływających na zmianę stanu fizycznego lub emocjonalnego, (iii) w kraju, którego nie obejmuje upoważnienie Wynajmującego, (iv) w taki sposób, że stanie się on przeciążony, (v) do przewozu większej liczby pasażerów niż określona w dowodzie rejestracyjnym, (vi) do holowania innego pojazdu, przyczepy lub przyczepy kempingowej, (vii) do zarobkowego przewozu pasażerów lub udzielania lekcji nauki jazdy, (viii) do jazdy w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek mechanicznego, elektrycznego lub strukturalnego uszkodzenia bądź awarii, (ix) do udziału w wyścigach i zawodach (x) do przewozu ładunku o masie przekraczającej dopuszczalne obciążenie pojazdu określone w dowodzie rejestracyjnym pojazdu (xi) do przewozu materiałów mogących uszkodzić wnętrze pojazdu, (xii) do przewozu zwierząt bez odpowiedniego zabezpieczenia zapobiegającemu zabrudzeniu lub uszkodzeniu wnętrza pojazdu (xiii) do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub z naruszeniem jakichkolwiek przepisów ruchu drogowego lub nie może być parkowany z naruszeniem ograniczeń lub warunków parkowania.
2.4 Wynajmujący i Najemca sporządzą protokół przekazania pojazdu, zawierający dane dotyczące pojazdu oraz miejsce wydania i zwrotu pojazdu.
2.5. Koszty zwrotu pojazdu w miejscu innym niż miejsce wydania pojazdu, bez zgody Wynajmującego, ponosi Najemca.
2.6. Poprzez podpisanie przez Najemcę protokołu przekazania pojazdu, Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i potwierdza, że pojazdu wydany został mu w stanie dobrym i przydatnym do użytku, chyba, że co innego wynika z protokołu przekazania pojazdu.

3. OPŁATY Z TYTUŁU WYNAJMU, PŁATNOŚCI I OKRES WYNAJMU
3.1. Opłata z tytułu wynajmu za pojazd, Dodatkowego Kierowcę wymienionego z nazwiska lub wszelkie dodatkowe elementy odpowiada opłacie podanej w momencie rezerwowania pojazdu, wydawania upoważnienia lub dostarczenia pojazdu przez Wynajmującego i będzie wskazana w części dotyczącej stawek i opłat na stronie umowy o najem pojazdu. Całkowity czynsz najmu oblicza się poprzez zsumowanie: a) iloczynu dobowej stawki czynszu najmu pojazdu wynikającej ze stawek i opłat i liczby dób, na które Wynajmujący wynajął Najemcy pojazd oraz b) iloczynu dobowej stawki czynszu i/lub stawki jednorazowej za korzystanie z usług dodatkowych oferowanych przez Wynajmującego i liczby dób, przez które Najemca korzystał z usług dodatkowych.
Najemca zapłaci Wynajmującemu:
3.1.1. Opłatę za pojazd w momencie rezerwacji lub przed dostarczeniem pojazdu bądź w momencie upoważnienia przez Wynajmującego do użytkowania pojazdu przez dodatkowy okres (lub okresy) wynajmu.
3.1.2. Opłatę za Dodatkowego Kierowcę w momencie rezerwacji lub wydania upoważnienia dla Dodatkowego Kierowcy przez Wynajmującego.
3.1.3. Opłatę za wszelkie dodatkowe potrzebne elementy, tj. foteliki samochodowe, w momencie rezerwacji lub dostarczenia przez Wynajmującego.
3.1.4. Wszelkie dodatkowe koszty poniesione w trakcie okresu wynajmu w momencie ich poniesienia lub pod koniec okresu wynajmu.
3.2. Najemca upoważnia niniejszym Wynajmującego do wykorzystywania karty kredytowej / debetowej dostarczonej w celu dokonania opłaty za pojazd w przypadku wszelkich późniejszych opłat lub kosztów ponoszonych przez Najemcę w trakcie okresu wynajmu lub w przypadku jego przedłużenia zgodnie z punktem 3.3.2 poniżej,
3.3. Okres wynajmu pojazdu regulują następujące warunki:
3.3.1. Okres wynajmu to liczba dni, na które pojazd jest wynajmowany Najemcy przez Wynajmującego. Początek okresu wynajmu stanowi „godzina i dzień wydania", a koniec okresu wynajmu stanowi „godzina i dzień planowanego zwrotu ", wskazane w protokole wydania pojazdu.
3.3.2. Najemca może przedłużyć za zgodą Wynajmującego okres wynajmu, dokonując następnej opłaty z tytułu wynajmu według stawek obowiązujących w trakcie przedłużonego okresu wynajmu. Podpisanie nowej umowy najmu nie jest konieczne, gdyż przedłużony okres wynajmu będzie podlegać warunkom Umowy, z korektą na pierwszej stronie umowy najmu wydłużonej „godziny i daty planowanego zwrotu".
3.3.3. Maksymalny okres wynajmu lub przedłużonego wynajmu przez Najemcę na mocy Umowy jest ustalany według dostępności pojazdów. Wynajmujący może odmówić przedłużenia okresu wynajmu w szczególności, jeżeli pojazd jest zarezerwowany wcześniej dla innego klienta, a Wynajmujący nie posiada na stanie takiego samego pojazdu.
3.4. Płatność za najem nastąpi przez zapłatę na rzecz Wynajmującego kwoty pieniężnej określonej zgodnie z postanowieniami Umowy.
3.5. W przypadku nieuiszczania opłat przez Najemcę przed wydaniem pojazdu, Wynajmujący dokonuje blokady na rachunku karty kredytowej/debetowej (wszelkiej innej podanej przez Najemcę do potrzeb zawarcia umowy) Najemcy kwoty pieniężnej stanowiącej przewidywaną cenę za usługę najmu pojazdu powiększonej o przewidywaną cenę za korzystanie z usług dodatkowych oraz wartość udziału własnego i pełnego baku paliwa.
3.6. Jeżeli nie doszło do zapłaty przed wydaniem pojazdu, to zapłata za najem dokonywana jest po zwrocie pojazdu przez Najemcę poprzez pobranie odpowiedniej kwoty pieniężnej z rachunku karty kredytowej albo zapłatę gotówką.
3.7. Nie uregulowanie przez Najemcę należności za najem pojazdu i korzystanie z usług dodatkowych w określonym terminie skutkuje naliczeniem przez Wynajmującego ustawowych odsetek za zwłokę w dokonaniu płatności.
3.8. Najemca niebędący konsumentem, udziela Wynajmującemu upoważnienia do wystawienia faktury VAT tytułem usług świadczonych przez Wynajmującego bez podpisu Najemcy oraz wyraża zgodę na otrzymywanie faktur także drogą elektroniczną na podany adres e-mail.

4. KAUCJA
4.1. W momencie rozpoczęcia okresu wynajmu, Najemca zapłaci Wynajmującemu nieoprocentowaną kaucję w wysokości określoną w umowie o najem pojazdu.
4.2. Najemca upoważnia niniejszym Wynajmującego do wykorzystania karty kredytowej/debetowej lub innej dostarczonej w celu dokonania rezerwacji lub opłaty za pojazd do pobrania kaucji.
4.3. W przypadku zwrotu pojazdu w stanie nieuszkodzonym przez Najemcę i uiszczeniu wszelkich opłat i kosztów, oraz wypełnienia wszelkich warunków Umowy, Wynajmujący dokona zwrotu kaucji na kartę kredytową/debetową lub inną użytą do pobrania kaucji.
4.4. Kaucja, po potrąceniu ewentualnych należnych i nieuiszczonych Wynajmującemu opłat, kosztów, w tym wkładu własnego w szkodzie, zostanie zwrócona na konto Najemcy w ciągu 14 dni. Przy czym Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia związane z obsługą transakcji bankowych.
4.5. W przypadku gdyby określenie wysokości szkody lub kosztów nie było możliwe w powyższym 14 dniowym terminie, rozliczenie kaucji nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyceny szkód i określenia wysokości kosztów.

5. ZWROT POJAZDU, DODATKOWE KOSZTY I OPŁATY Z TYTUŁU SZKÓD
5.1. Z końcem okresu wynajmu lub uzgodnionego uprzednio wydłużonego okresu wynajmu, Najemca musi zwrócić pojazd Wynajmującemu w uzgodnionym wcześniej miejscu.
5.1.1. Dopuszczalne jest opóźnienie do 1 godziny w zwrocie pojazdu. Jeśli opóźnienie przekroczy 1 godzinę, zostanie naliczona opłata za cały dzień i opłata administracyjna w wysokości 300 PLN. Jeśli opóźnienie przekroczy 24 godziny, zostanie naliczona opłata w wysokości 200% ceny dziennej i opłaty administracyjnej. Powyższe nie dotyczy planowych przedłużeń najmu - wystarczy zadzwonić pod numer telefonu wymieniony na pierwszej stronie i uzgodnić zwrot pojazdu.
5.1.2. Najemca może również zostać obciążony kosztami opłat z tytułu poszukiwania lub odzyskiwania pojazdu, poniesionych przez Wynajmującego.
5.2. Najemca musi zwrócić Wynajmującemu czysty i posprzątany pojazd oraz w stanie niepogorszonym.
5.2.1. Jeśli Najemca zwróci Wynajmującemu pojazd w nieodpowiednim stanie, Najemca będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za sprzątanie w wysokości od minimalnie 100,00 PLN do maksymalnie 600,00 PLN w zależności od stopnia zabrudzenia i przywrócenia stanu pojazdu do stanu odpowiedniego.
5.3. Najemca musi zwrócić pojazd Wynajmującemu, z co najmniej z taką samą ilością paliwa, jaka znajdowała się w baku pojazdu na początku okresu wynajmu.
5.3.1. W wypadku zwrotu przez Najemcę pojazdu zatankowanego paliwem w stopniu wyższym niż odnotowano podczas wydania pojazdu Najemcy nie przysługuje zwrot kosztów z tytułu nadwyżki paliwa w zwróconym pojeździe.
5.3.2. Jeśli pojazd zostanie zwrócony z mniejszą ilością paliwa, wówczas Najemca będzie zobowiązany do zwrotu kosztu dodatkowego paliwa i zostanie obciążony opłatą za tankowanie w wysokości 3 $ brutto za litr paliwa przeliczoną po bieżącym kursie PLN lub opłatą za usługę dotankowania pojazdu wymienioną w Tabeli Kar i Opłat. Ceny paliw mogą ulec zmianie w dowolnym momencie.
5.4. Najemca musi zwrócić Wynajmującemu wszelkie dodatkowe wypożyczone elementy w takim stanie, jak w momencie wypożyczenia. Jeśli dodatkowe elementy wypożyczone przez Najemcę od Wynajmującego nie zostaną zwrócone lub zostaną zwrócone w stanie uszkodzonym, Najemca będzie zobowiązany do pełnego pokrycia kosztu nabycia tych elementów.
5.5. Najemca upoważnia niniejszym Wynajmującego do potrącenia z kaucji wszelkich opłat i kosztów poniesionych przez Wynajmującego lub które Wynajmujący będzie musiał ponieść w zakresie punktów od 5.1 do 5.4 powyżej, a jeśli kaucja będzie niewystarczająca do ich pokrycia, Najemca upoważnia niniejszym Wynajmującego do pobrania stosownej różnicy przy wykorzystaniu karty kredytowej/debetowej lub innej użytej do dokonania płatności za pojazd.
5.6. Najemca musi zwrócić pojazd Wynajmującemu wraz kompletem opon, akcesoriami, sprzętem i / lub zawartością pojazdu w stanie nieuszkodzonym lub bez dodatkowych szkód, zgodnie z Kontrolną Listą Uszkodzeń.
5.6.1. W razie utraty lub uszkodzenia pojazdu lub opon, akcesoriów, sprzętu lub zawartości pojazdu, Wynajmujący zatrzyma całą kaucję do momentu określenia odpowiedzialności i wyceny szkód.
5.6.2. Jeśli utrata lub szkoda została spowodowana przez Najemcę bez udziału strony trzeciej, Wynajmujący przedłoży Najemcy fakturę z wyszczególnieniem pełnych kosztów naprawy i kosztów utraty, a Najemca upoważnia niniejszym Wynajmującego do potrącenia kwoty faktury z kaucji. Jeśli kaucja będzie niewystarczająca, Najemca upoważnia niniejszym Wynajmującego do pobrania stosownej różnicy przy wykorzystaniu karty kredytowej/debetowej użytej do dokonania płatności za pojazd.
5.6.3. Jeżeli utrata lub szkoda wiązała się z udziałem strony trzeciej, Najemca może zostać obciążony odpowiedzialnością za szkody spowodowane przez wypadek do kwoty odpowiadającej udziałowi własnemu, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie – patrz punkt 6. Najemca upoważnia Wynajmującego do potrącenia kwoty odpowiadającej udziałowi własnemu z kaucji lub pobrania tej kwoty z karty debetowej/kredytowej Najemcy.
5.7. Najemca nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu dokonanych opłat za wynajem z tytułu niewykorzystanego okresu wynajmu, jeśli Najemca zwróci Wynajmującemu pojazd wcześniej w stosunku od określonej godziny i dnia zwrotu.
5.8. Wynajmujący może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku używania pojazdu przez Najemcę niezgodnie z przeznaczeniem.
5.9. We wszelkich sytuacjach, o których mowa w Umowie o pobraniu środków z karty kredytowe/debetowej lub innej, jeżeli na przedłożonych kartach nie będzie wystarczających środków do potrącenia odpowiedniej kwoty wynikającej z Umowy, Najemca zobowiązany jest do zapłaty odpowiedniej udokumentowanej kwoty, pomniejszonej o potrąconą już część odpowiedniej kwoty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, faktury VAT, noty obciążeniowej, lub od dnia otrzymania dokumentu potwierdzającego wysokość opłat, kosztów, szkody, utraty, udziału własnego w szkodzie, etc.

6. ZANIEDBANIE, ZAKRES UBEZPIECZENIA I PROCEDURY W RAZIE WYPADKU
6.1. Najemca i Dodatkowy Kierowca niniejszym zapewniają, że pojazd zawsze pozostaje zamknięty, gdy nie ma w nim pasażerów, i zobowiązują się podjąć wszelkie uzasadnione kroki, aby nie dopuścić do utraty lub uszkodzenia pojazdu bądź jego opon, akcesoriów, sprzętu lub dodatkowych wypożyczonych elementów lub zawartości pojazdu.
6.2. W dniu rozpoczęcia okresu wynajmu, pojazd zostanie dostarczony Najemcy z prawidłowym ciśnieniem w oponach, poziomem oleju w silniku, poziomem płynu w akumulatorze, poziomem płynu do spryskiwaczy, poziomem płynu chłodniczego i płynu do automatycznej skrzyni biegów (o ile dotyczy). Najemca ponosi odpowiedzialność za utrzymanie tych poziomów przez cały okresu wynajmu.
6.3. Ubezpieczenie pojazdu dostarczone przez Wynajmującego nie zapewnia ochrony w razie zaniedbań Najemcy lub nieprzestrzegania przez Najemcę warunków określonych w punktach 6.1 i 6.2. W takiej sytuacji Najemca będzie ponosić odpowiedzialność z tytułu wszelkich powstałych uszkodzeń pojazdu oraz upoważnia niniejszym Wynajmującego do potrącenia z kaucji kosztów poniesionych szkód, a jeśli koszt przekroczy kwotę kaucji, Najemca upoważnia niniejszym Wynajmującego do obciążenia dodatkową kwotą kart użytych do dokonania płatności za wynajem. Postanowienia punktu 5.9. stosuje się odpowiednio.
6.4. Zakres ubezpieczenia pojazdu dostarczonego przez Wynajmującego nie zapewnia Najemcy ochrony ubezpieczeniowej w przypadku utraty lub poniesionych szkód w następujących sytuacjach:
6.4.1. Uszkodzenie kół, kołpaków, lusterek, anten, półki i szyb przednich lub utrata kluczy oraz późniejsze koszty wymiany lub utrata radia, radia/CD oraz wszelkie uszkodzenia spowodowane ich kradzieżą lub zatankowanie niewłaściwego paliwa do pojazdu i późniejsze koszty lub uszkodzenia opon; UWAGA, Jeśli Najemca dokonuje wymiany opony, musi ona być tej samej marki i posiadać taką samą specyfikację, jak opona oryginalna; i / lub utrata lub uszkodzenie koła zapasowego, o ile jest dostarczone, lub utrata lub uszkodzenie zestawu naprawczego na wypadek uszkodzenia opony.
6.4.2. W razie utraty lub uszkodzenia spowodowanego przez Najemcę, zgodnie z punktem 6.4.1. powyżej, Najemca upoważnia niniejszym Wynajmującego do potrącenia kosztów z kaucji, a jeśli koszty przekroczą kwotę kaucji, do obciążenia dodatkową kwotą karty kredytowej/debetowej lub innej użytej do dokonania płatności za pojazd. Postanowienia punktu 5.9. stosuje się odpowiednio.
6.5. Zakres ubezpieczenia pojazdu przewidziany w razie wypadku może nie zapewniać Najemcy pełnej ochrony. Istnieje kwota zwana „udziałem własnym w szkodach", która nie zostanie pokryta.
6.5.1. Zgodnie z niniejszą Umową, udział własny w szkodach wynosi kwotę wskazaną w umowie najmu pojazdu i Najemca jest zobowiązany do zapłacenia kwoty udziału własnego w szkodach w razie wypadku, stłuczki lub kolizji.
6.5.2. W razie udziału pojazdu w wypadku, stłuczki lub kolizji, udział własny określony w niniejszej Umowie stanie się niezwłocznie wymagalny od Najemcy na rzecz Wynajmującego, a Najemca upoważnia niniejszym Wynajmującego do obciążenia kwotą udziału własnego w szkodach karty kredytowej/debetowej lub innej użytej do pobrania kaucji lub jeśli kaucja została zatrzymana, do pobrania brakującej kwoty udziału własnego po uwzględnieniu kaucji. Postanowienia punktu 5.9. stosuje się odpowiednio.
6.5.3. W razie roszczenia w sprawie bez ustalania winy, ubezpieczyciele Wynajmującego mogą być w stanie odzyskać kwoty z tytułu poniesionych strat nieobjętych ubezpieczeniem od ubezpieczycieli strony trzeciej, włącznie z kwotą udziału własnego, za którą odpowiada Najemca. W efekcie Najemca może być uprawniony do zwrotu kwoty swojego udziału w stratach nieobjętych ubezpieczeniem, odzyskanych przez ubezpieczycieli Wynajmującego od ubezpieczycieli strony trzeciej.
6.6. W razie wypadku, stłuczki, kolizji lub uszkodzenia bądź kradzieży pojazdu, Najemca musi niezwłocznie poinformować, o tym zdarzeniu Policję oraz Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest współdziałać z Towarzystwem Ubezpieczeń oraz Wynajmującym w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody w uszkodzonym samochodzie używanym przez Najemcę, w szczególności dokonać wszelkich możliwych do wykonania czynności mających na celu uzyskanie przez Wynajmującego danych, o których mowa w punkcie 6.7. i świadków zdarzenia drogowego mogących potwierdzić jego przebieg oraz dostarczyć dokładny opis zdarzenia, a także inne dokumenty niezbędne w toku likwidacji szkody wymagane przez Towarzystwo Ubezpieczeń.
6.7. W razie wypadku, stłuczki lub kolizji Najemca ma obowiązek chronić interesy i pojazd Wynajmującego oraz przestrzegać wszelkich instrukcji zawartych w pojeździe, a także wypełnić formularz dotyczący wypadku na potrzeby ubezpieczenia i dostarczyć Wynajmującemu jak najszybciej po wypadku. Najemca zobowiązany jest również uzyskać dane od innych uczestników wypadku, stłuczki lub kolizji, w tym w szczególności Imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, nr dowodu, nr telefonu, datę wydania i numer prawa jazdy, markę, model i numer rejestracyjny pojazdu/ów uczestniczących w zdarzeniu oraz w miarę możliwości uzyskać kopie lub fotokopie prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu osoby/osób biorących udział w wypadku, stłuczce lub kolizji.
6.8. Najemca niniejszym zgadza się, że w razie dochodzenia przez Wynajmującego roszczeń z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód powstałych w pojeździe z ubezpieczenia Wynajmującego, kopia niniejszej Umowy może zostać przekazana do ubezpieczycieli Wynajmującego, ich upoważnionych przedstawicieli, ubezpieczycieli strony trzeciej lub prawników zaangażowanych w zaspokojenie roszczenia.

7. ZOBOWIĄZANIA I OBOWIĄZKI
7.1. W trakcie okresu wynajmu lub przedłużonego okresu wynajmu pojazdu, Najemca lub Dodatkowy Kierowca będą zobowiązani do uiszczania i będą odpowiedzialni za uiszczanie pewnych opłat z tytułu wszelkich wykroczeń popełnionych w Kraju, w którym pojazd został wynajęty, lub Krajach, w których Najemca może prowadzić pojazd zgodnie z upoważnieniem na mocy niniejszej Umowy Wynajmu, jak gdyby Najemca lub Dodatkowy Kierowca byli właścicielami pojazdu. Opłaty, za które Najemca i Dodatkowy Kierowca mogą ponosić odpowiedzialność, obejmują między innymi:
7.1.1. Wszelkie mandaty karne według taryfikatora za naruszenie przepisów ruchu drogowego lub naruszenie przepisów w zakresie prowadzenia pojazdów, takie jak mandaty za przekroczenie prędkości lub dodatkowe opłaty w związku z ich nieuiszczeniem.
7.1.2. Wszelkie opłaty drogowe, opłaty za przejazdy przez mosty lub tunele bądź opłaty dodatkowe w związku z ich nieuiszczeniem.
7.1.3. Opłaty za wjazd do określonych obszarów lub podatki od korków lub kary za ich nieuiszczenie.
7.1.4. Wszelkie opłaty związane z parkowaniem, poniesione wskutek parkowania pojazdu niezgodnie z przepisami lub w sposób naruszający jakiekolwiek ograniczenia parkowania obowiązujące w czasie parkowania pojazdu lub przekroczenia opłaconego czasu parkowania, włącznie z wszelkimi karami finansowymi lub opłatami w związku z ich nieuiszczeniem.
7.1.5. Wszelkie opłaty z tytułu usunięcia lub odholowania lub zdjęcia blokady z kół, poniesione wskutek parkowania pojazdu niezgodnie z przepisami lub w sposób naruszający jakiekolwiek ograniczenia czasowe lub bez zgody właściciela terenu, na którym zaparkowano pojazd, włącznie z wszelkimi karami finansowymi lub opłatami w związku z ich nieuiszczeniem.
7.1.6. Wszelkie opłaty za przechowywanie pojazdu, opłaty administracyjne lub opłaty za wydanie pojazdu, poniesione wskutek parkowania pojazdu niezgodnie z przepisami lub w sposób naruszający jakiekolwiek ograniczenia czasowe lub bez uprzedniego uzyskania zgody właściciela terenu, włącznie z wszelkimi karami finansowymi lub opłatami w związku z ich nieuiszczeniem.
7.1.7. W razie odpowiedzialności Najemcy lub Dodatkowego Kierowcy za wykroczenie lub nieuiszczenia jakiejkolwiek opłaty, o której mowa w punktach od 7.1.1 do 7.1.6; w wyniku, czego Wynajmujący stanie się za nie odpowiedzialny, Najemca upoważnia niniejszym Wynajmującego do potrącenia kosztów związanych z takimi opłatami z kaucji, a jeśli kaucja jest niewystarczająca lub została zwrócona Najemcy, wówczas Najemca upoważnia niniejszym Wynajmującego do obciążenia karty kredytowej/debetowej lub innej użytej do dokonania płatności za pojazd brakującą kwotą lub pełną kwotą kosztów związanych z uiszczonymi opłatami wraz z opłatą administracyjną w wysokości 200,00 PLN za każde wykroczenie, za które opłata nie została uiszczona. Postanowienia punktu 5.9. stosuje się odpowiednio.
7.2. Przepisy obowiązujące w kraju, w którym pojazd został wynajęty lub jest prowadzony, mogą wymagać, aby wszystkie dzieci podróżujące w samochodach używały właściwego fotelika samochodowego, toteż obowiązkiem Najemcy jest:
7.2.1. Dopilnowanie, aby zamówić właściwy fotelik samochodowy dla dziecka u Wynajmującego podczas rezerwowania pojazdu, jeśli w pojeździe będzie podróżować dziecko.
7.2.2. Zamontować wszystkie foteliki samochodowe dla dzieci w pojeździe. W żadnym razie członek personelu Wynajmującego nie pomoże w zamontowaniu ani nie zamontuje fotelików w imieniu Najemcy.
7.3. Drobne nakłady połączone z używaniem pojazdu, w szczególności koszt paliwa, obciążają Najemcę.
7.4. Najemca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Wynajmującego o konieczności dokonania napraw obciążających Wynajmującego lub jeżeli zajdzie konieczność przeprowadzenia przeglądu. W takiej sytuacji Najemca zobowiązany umożliwić Wynajmującemu wykonanie niezbędnych napraw i przeglądów przypadku awarii lub niesprawności pojazdu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Wynajmującego.
7.5. W razie wystąpienia w pojeździe awarii lub uszkodzenia w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie, Wynajmujący postara się dostarczyć Najemcy alternatywny pojazd zastępczy na resztę okresu wynajmu, który będzie podlegać warunkom określonym w pierwotnej Umowie.
7.6. Najemca nie jest upoważniony do wykonywania jakichkolwiek napraw pojazdu i umożliwiania innym wykonywania takich napraw bez wyraźnej pisemnej zgody Wynajmującego. Jeśli Wynajmujący upoważni Najemcę do wykonania jakichkolwiek napraw, Najemca może być uprawniony do zwrotu kosztów przez Wynajmującego, pod warunkiem, że Najemca uzyska paragon lub fakturę z wyszczególnieniem podatku, od kosztów robocizny i użytych części.
7.7. Jeśli Najemca podejmie próbę uzyskania zwrotu opłat dokonanych przy użyciu karty kredytowej/debetowej w odniesieniu do jakichkolwiek płatności należnych zgodnie z warunkami niniejszej Umowy lub opłat pobranych z powodu nieprzestrzegania przez Najemcę i Dodatkowego Kierowcę jakiejkolwiek klauzuli w niniejszej Umowie, bądź też w odniesieniu do jakichkolwiek opłat lub opłat administracyjnych należnych na mocy niniejszej Umowy, Najemca będzie zobowiązany zapłacić opłatę administracyjną w wysokości 300,00 PLN, aby zrekompensować Wynajmującemu konieczność zajmowania się tą kwestią, wraz z wszelkimi poniesionymi opłatami w związku z wystąpieniem o zwrot.
7.8. W przypadku naruszenia przez Najemcę jakichkolwiek warunków niniejszej Umowy, Wynajmujący jest uprawniony do potraktowania niniejszej Umowy za rozwiązaną i przejęcia pojazdu, a Najemca upoważnia niniejszym Wynajmującego lub przedstawicieli Wynajmującego do wejścia na teren stanowiący własność Najemcy, aby przejąć pojazd, o ile będzie to konieczne.
7.9. Najemca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego o każdym przypadku dochodzenia przez osobę trzecią przeciwko Najemcy lub kierującemu samochodem roszczeń dotyczących pojazdu.
7.10. Najemca zobowiązuje się do tankowania pojazdu paliwem odpowiedniego rodzaju i jakości. Najemca, w razie nie spełnienia zobowiązania, zobowiązuje się do naprawienia szkody powstałej w wyniku zatankowania pojazdu paliwem nieodpowiedniego rodzaju lub nieodpowiedniej jakości.
7.11 Wynajmujący nie wyraża zgody na oddanie przez Najemcę pojazdu osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem. Naruszenie tego zakazu przez Najemcę traktowane będzie przez Wynajmującego, jako używanie rzeczy w sposób sprzeczny z Umową i uprawnia Wynajmującego do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
7.12. Pojazd nie może być używany poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego.
7.13. Najemca zobowiązuje się do korzystania ze wszystkich systemów zabezpieczających, w które wyposażony jest pojazd, przy każdorazowym opuszczeniu pojazdu.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
8.1 Administratorem danych osobowych Najemcy jest Wynajmujący. Wynajmujący prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych Najemcy.
8.2. Wynajmujący wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez napisanie wiadomości na adres contact@justgorent.com, lub pisemnie na adres siedziby Wynajmującego.
8.3. Dane osobowe Najemcy przetwarzane będą w celu wykonania umowy o najem pojazdu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Umowie.
8.4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej z nami Umowy o świadczenie usług najmu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit b RODO ).
8.5. Podanie danych osobowych jest niezbędne celem zawarcia z nami Umowy lub skontaktowania się nami w celach związanych z realizacją usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług na rzecz Najemcy na podstawie zawartej Umowy.
8.6. Dane osobowe Najemcy będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
8.7. Wynajmujący, co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Najemcy, za wyjątkiem sytuacji, w których Wynajmujący posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych np. organy ścigania, ubezpieczyciel likwidujący szkodę, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Wynajmującego. Dane osobowe mogą być również przekazane, gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa i wyłącznie w zakresie określonym tymi przepisami, w szczególności organom ścigania czy organom podatkowym. Korzystamy również z usług innych podmiotów z zakresu prawa, podatków, księgowości. W każdym wypadku, gdy przekazujemy dane Najemcy ich odbiorcy, od tego podmiotu wymagamy zachowania wszelkich obowiązków wynikających z RODO i bezpieczeństwa danych.
8.8. Dane osobowe Najemcy, co do zasady nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazanie danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne. W takich przypadkach będziemy stosować odpowiedni stopień ochrony.
8.9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu Umowy, dane osobowe będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z odpowiednich regulacji prawnych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Specyfika świadczonych przez Wynajmującego usług sprawia, że Wynajmujący jest zobowiązany przepisami prawa do przetwarzania danych nawet, gdy Najemca zaprzestanie korzystania z naszych usług. Takie zobowiązania wynikają dodatkowo z przepisów podatkowych czy rachunkowych, jak również w przypadku likwidacji szkody przez ubezpieczyciela.
8.10. Najemcy przysługuje: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wycofania zgody w zakresie, w jakim są przetwarzane na tej podstawie, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu wykonania swoich praw napisz bezpośrednio do Administratora na adres email: contact@justgorent.com.
8.11. Podanie przez danych przez Najemcę jest warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne.
8.12. Zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszej Umowie przez Wynajmującego w celu:
XTAK NIE - marketingu i promocji produktów lub usług Wynajmującego oraz podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami Wynajmującego, w tym w szczególności usług finansowych, ubezpieczeń, sprzedaży części i akcesoriów, usług serwisowych,
XTAK NIE - otrzymywania informacji handlowych o produktach lub usługach Wynajmującego oraz podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami Wynajmującego, w tym w szczególności m.in. usługach finansowych, ubezpieczeniach, sprzedaży części i akcesoriów, usługach serwisowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany powyżej adres e-mail.

9.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1.Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy bądź jego część okaże się z jakichkolwiek przyczyn nieważne lub niewykonalne, nie ma to wpływu na ważność Umowy w pozostałym zakresie. Strony zobowiązują się w takim wypadku do podjęcia wszelkich prawnie dopuszczalnych kroków, celem takiego ułożenia swoich praw i wspólnych interesów, aby cele określone w Umowie zrealizować w inny, zgodny z prawem i możliwy do wykonania sposób.
9.2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
9.3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
9.4 Strony oświadczają, iż miały czas na zapoznanie się z treścią Umowy oraz z treścią wszystkich załączników do Umowy, które stanowią integralną część Umowy, rozumieją ich treść i postanowienia i nie wyrażają, co do nich zastrzeżeń. Integralną częścią Umowy są: Tabela Kar i Opłat, cennik usług dodatkowych, formularz zamówienia towaru.
9.5. Wszelkie spory, które wynikną z realizacji Umowy rozpatrzone będą przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla Wynajmującego z zastrzeżeniem, że jeśli Najemca jest konsumentem w myśl art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny wszelkie spory, które wynikną z realizacji Umowy rozpatrzone będą przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla Strony pozwanej.

TABELA KAR I OPŁAT OPŁAT ORAZ CENNIK USŁUG DODATKOWYCH
Opłata administracyjna
Opłata za mycie i czyszczenie ponad normatywnych zabrudzeń po wynajmie

Opłata za wskazanie do właściwego Organu Władzy Publicznej lub właściwym Służbom Publicznym osoby uprawnianej do korzystania z najmowanego pojazdu lub kierującej najmowany pojazd w czasie trwania umowy najmu

Opłata za koszt ewentualnej zapłaty nałożonego na Najemcę lub Dodatkowego Kierowcę Mandatu / Grzywny itp.

Usługa dotankowania brakującego paliwa w pojeździe

Usługa uzupełnienia płynów eksploatacyjnych (np. olej silnikowy, płyn do spryskiwaczy, AdBlue)
Kara za palenie tytoniu w samochodzie
Opłata za konieczne pranie tapicerki
Kara za niedozwolone użytkowanie samochodu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Kara za udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem
Kara za przewożenie zwierząt bez zgody Wynajmującego oraz bez należytego zabezpieczenia
Kara za holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem

Opłata za brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie
Kara za utratę lub zniszczenie kluczyka
Kara za brak dokumentów technicznych (Rejestr Obsługi Pojazdu, Książki Gwarancyjnej, Instrukcji Obsługi)
Kara za demontaż części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek, czy zmian bez zgody Wynajmującego
Kara za brak części wyposażenia samochodu niewymienionych w cenniku
Kara za utratę gwarancji na samochód z winy Najemcy lub osoby trzeciej
Opłata za zwłokę w zwrocie samochodu - liczona za każdą dobę zwłoki
Opłata administracyjna za każdą szkodę powstałą w trakcie najmu
Usługa podstawienia lub odbioru na terenie miasta, w którym znajduje się punkt najmu
Usługa podstawienia lub odbioru poza terenem miasta, w którym znajduje się punkt najmu
Opłata za zwrot/wydanie samochodu poza godzinami pracy biura
Opłata za zwrot/wydanie samochodu w dniu świątecznym
Opłata za każdy dodatkowy km ponad limit standardowy 300 PLN

100 - 600 PLN + opłata administracyjna

200 PLN

Opłata w/g poniesionych kosztów + opłata administracyjna

za litr lub 61,50 PLN

Koszt zakupu + 61,50 PLN

600 PLN + opłata administracyjna

600 PLN + opłata administracyjna

1000 PLN + opłata administracyjna

1000 PLN + opłata administracyjna

1000 PLN + opłata administracyjna

1000 PLN + opłata administracyjna

Opłata w/g poniesionych kosztów + opłata administracyjna

Opłata w/g cennika producenta + udział własny

Opłata w/g cennika producenta + udział własny

Opłata w/g cennika producenta + udział własny

Opłata w/g cennika producenta + udział własny

Opłata w/g cennika producenta + udział własny

200% stawki dziennej + opłata administracyjna

300 PLN

Do 123 PLN

1 zł za kilometr liczony od punktu najmu

123 PLN

246 PLN

0,5 PLN / km

Podane ceny są cenami brutto.

General terms of the vehicle rental agreement ("Agreement").

1. THE PARTIES TO THIS AGREEMENT ARE:
1.1. A natural person conducting business activity – Daniel Popielski with its registered office in Warsaw (02-776) at 10/77 Hirszfelda Street, entered into the Central Register and Information on Economic Activity of Republic of Poland under the tax identification number VAT ID: 9512042578, REGON: 361512140, represented by: - Daniel Popielski – Owner operating under the brand name "GO! RENT" and "Mex Rent-A-Car" hereinafter referred to as "the Lessor", which is a company supplying the rented vehicle.
1.2. A person or company that has concluded and signed the Agreement on the first page of the vehicle rental agreement and which the Lessor has agreed to rent a vehicle, will be referred to as the "Tenant".
1.3. "Additional Driver" is a driver (or drivers), who in addition to the Tenant has been authorized by the Lessor to run a rented vehicle
1.4. The Tenant and Additional Driver agree to comply with the terms of the Agreement.
1.5. The Tenant undertakes to provide the following documents or copies :
a) power of attorney to represent the Tenant granted in accordance with applicable regulations, if required,
b) Tenant's ID card and driving license and persons indicated in point 1.3 Agreements,
c) Tenant who is not a consumer pursuant to art. 221 of the Act of 23 April 1964 Civil Code - a printout from CEIDG or current information on the date of concluding the lease agreement corresponding to a current copy from the register of entrepreneurs of the National Court Register regarding the Tenant;
1.6 In no event shall customer have any claim against Mex Rent-A-Car and customer hereby releases and forever discharges Mex Rent-A-Car from any and all liability in connection with its rental from the Client.
1.7 In no event shall customer have any claim against GO! RENT and customer hereby releases and forever discharges GO! RENT from any and all liability in connection with its rental from the Client.
2. RENT AND USE OF THE VEHICLE
2.1. "Vehicle" is a rented vehicle, detailed on the first page of the rental agreement. The vehicle is rented to the Tenant under the terms of the Agreement. In the event of delivery of a replacement vehicle, a replacement vehicle is considered a vehicle for the purpose of the Contract.
2.2. The vehicle may be run only by the Tenant or an Additional Driver indicated by name, authorized by the Lessor. The driver should have been authorized to drive vehicles of category B for at least 2 years.
2.3. The vehicle may not be used in a manner contrary to its intended use, in particular:
a) by a person who is not authorized by the Lessor,
b) by a person who is under the influence of alcohol or prohibited psychoactive substances, derivatives barbituric acid, hallucinogenic substances or other substances, even legally acquired, substances that reduce the level of consciousness, the ability to concentrate, distortion of visual perception, distortion of auditory perception, thought processes, emotional instability, psychotic disorders or otherwise negatively affecting the change of physical or emotional state,
c) in a country which does not include the Lessor's authorization,
d) in such a way that it becomes overloaded,
e) for transporting more passengers than specified in the registration certificate,
f) for towing another vehicle, trailer or trailer caravans,
g) for commercial passenger transport or driving lesson,
h) to drive in the event of any mechanical, electrical or structural failure or breakdown,
i) to participate in races and competitions,
j) to carry a cargo of mass exceeding the permissible vehicle load specified in the vehicle registration certificate,
k) to transport materials that can damage the interior of the vehicle,
l) to transport animals without adequate protection to prevent contamination or damage to the interior of the vehicle,
m) for any unlawful or violation of any traffic regulations road or cannot be parked in violation of parking restrictions or conditions.
2.4. The Lessor and Tenant shall prepare a vehicle transfer report containing data on the vehicle and the place of issue and return of the vehicle.
2.5. The costs of returning the vehicle in a place other than the place where the vehicle was released, without the consent of the Lessor, shall be borne by the Tenant.
2.6. By signing the vehicle transfer protocol, the Tenant declares that he has read the technical condition of the vehicle and confirms that the vehicle has been released to him in a good and useful condition, unless otherwise stated in the vehicle handover protocol.
3. CHARGES FOR RENT, PAYMENT AND RENT PERIOD
3.1. A rental fee for a vehicle, an Additional Driver named or any additional elements corresponds to the fee specified at the time of booking the vehicle, issuing the authorization or delivery of the vehicle by the Lessor and will be indicated in the part concerning rates and charges on the vehicle rental agreement. The total rent is calculated by adding up:
a) the product of the daily rental rate resulting from the rates and fees and the number of days for which the Lessor rented the vehicle;
b) the product of the daily rental rate or one-time rate for the use of additional services offered by the Lessor and the number of days for which the Tenant used additional services.
The Tenant will pay to the Lessor:
3.1.1. The fee for the vehicle at the time of booking or before delivery of the vehicle or at the moment the Lessor authorizes to use the vehicle for an additional period (or periods) of renting.
3.1.2. The fee for the Additional Driver at the time of booking or issuing an authorization for the Additional Driver by the Lessor.
3.1.3. The fee for any additional items needed, i.e. car seats, when booking or releasing by the Lessor.
3.1.4. Any additional costs incurred during the rental period at the time they were incurred or at the end of the rental period.
3.2. The Tenant hereby authorizes the Lessor to use the credit / debit card provided to make the payment for the vehicle in the case of any subsequent charges or costs incurred by the Tenant during the rental period or in the event of its extension in accordance with section 3.3.2 below.
3.3. The rental period is governed by the following conditions:
3.3.1. The rental period is the number of days for which the vehicle is rented to the Tenant by the Lessor. The beginning of the rental period is the "time and day of release", and the end of the rental period is "the time and date of the planned return", the vehicle release protocol indicated.
3.3.2. The Tenant may extend the rental period with the consent of the Lessor, making the next rent payment according to the rates applicable during the extended rental period. Signing a new lease agreement is not necessary, as the extended rental period will be subject to the terms of the Agreement, with the correction on the first page of the rental agreement extended "time and date of the planned return".
3.3.3. The maximum period of rental or extended rental by the Tenant under the Contract is determined according to the availability of vehicles. The Lessor may refuse to extend the rental period in particular if the vehicle is previously reserved for another customer and the Lessor does not have the same vehicle in stock.
3.4. Payment for rental will be made by paying to the Lessor the monetary amount determined in accordance with the provisions of the Agreement.
3.5. In the case the Tenant fails to pay the charges before the vehicle is released, the Lessor makes a blockage on the Tenant's credit/debit card account (any other provided by Tenant for the purposes of concluding the contract) the amount of the anticipated price for the vehicle rental service plus the anticipated price for the use of additional services and the value of own and full fuel tank share.
3.6. If there is no payment before the vehicle is released the payment for the lease is made after the vehicle is returned by the Tenant by collecting the appropriate amount from the credit card account or paying in cash
3.7. Payment failure, by the Tenant, for the rental of the vehicle and use of additional services within a specified period results that the Lessor charging statutory interest for delay in making the payment.
3.8. The Tenant who is non-costumer authorizes the Lessor to issue a VAT invoice for the services provided by the Lessor without the Tenant's signature and agrees to receive invoices also via e-mail.
4. BAIL
4.1. At the commencement of the rental period, the Tenant will pay the Lessor a interest-free deposit in the amount specified on the vehicle rental agreement.
4.2. The Tenant hereby authorizes the Lessor to use the credit/debit card or other provided to make the booking or the payment for the vehicle to collect the deposit.
4.3. In the case of the vehicle being returned without damages by the Tenant, who paid all fees and costs, as well as fulfilling all the terms of the Agreement, the Lessor will return the deposit to the credit/debit or other card used to collect the deposit.
4.4. The deposit, after deducting any fees and expenses payable and not paid to the Lessor, including the own contribution in the damage, will be returned to the Tenant's account within 14 days. At the same time, the Lessor is not responsible for delays related to banking transactions
4.5. If it is not possible to determine the amount of damage or costs in the above 14 day period, the deposit will be settled immediately after the valuation of the damages and determining the amount of costs.
5. RETURN OF A VEHICLE, ADDITIONAL COSTS AND FEES FOR DAMAGES
5.1. At the end of the rental period or the previously agreed extended rental period, the Tenant must return the vehicle to the Lessor at a previously agreed place.
5.1.1. A delay up to 1 hour in the return of the vehicle is permissible. If the delay exceeds 1 hour, a full day fee and an administrative fee of PLN 300 will be charged. If the delay exceeds 24 hours, a fee of 200% of the daily price and the administration fee will be charged. The above does not applicable to scheduled rental extensions - just call the phone number provided on the first page and agree the return of the car.
5.1.2. In the case of tenant will not return car on the agreed please, the Tenant may also be charged with the costs of searching or recovering the vehicle incurred by the Lessor.
5.2. The Tenant must return to the Lessor a clean and tidy vehicle as well as in a non-deteriorated condition.
5.2.1. If the Tenant returns the Vehicle to the Lessor in the wrong condition, the Tenant will be required to pay a cleaning fee of a minimum of PLN 100.00 to a maximum of PLN 600.00 depending on the degree of soiling and restoring the vehicle to a suitable condition.
5.3. The Tenant must return the vehicle to the Lessor with at least the same amount of fuel as was in the vehicle's tank at the beginning of the rental period.
5.3.1. In the case when the Tenant will returned vehicle with higher amount of the fuel then at the beginning of the rental period, the Tenant will not be refunded the cost of additional fuel.
5.3.2. If the vehicle is returned with less fuel then at the beginning of the rental period, the Tenant will be obliged to refund the cost of additional fuel and will be charged a refueling fee. If the vehicle is returned with less than a full tank, a refueling charge in the amount of 3 USD per liter including VAT will occur, charged in current PLN conversion rate or a fee for the vehicle refueling service listed in the Table of Penalties and Charges. Fuel prices are subject to change at any time.
5.4. The Tenant must return to the Lessor all additional borrowed items in such condition as at the time of rental. If additional items rented by the Tenant from the Lessor are not returned or returned in the damaged condition, the Tenant will be obliged to fully cover the cost of purchasing these elements.
5.5. The Tenant hereby authorizes to deduct from the deposit all fees and costs incurred by the Lessor or which the Lessor will have to incur in points 5.1 to 5.4 above, and if the deposit is insufficient to cover them, the Tenant hereby authorizes the Lessor to collect the relevant difference using the card credit/debit card or other used to make payment for the vehicle.
5.6. The Tenant must return the vehicle to the Lessor with the set of tires, accessories, equipment and / or contents of the vehicle in undamaged condition or without additional damage, in accordance with the Control List of Damage.
5.6.1. In the case of loss or damage of a vehicle or tires, accessories, equipment or vehicle content, the Lessor will keep all bail until the damage is determined and valued.
5.6.2. If the loss or damage was caused by the Tenant without the participation of a third party's participation, the Lessor shall submit to the Tenant an invoice specifying the full repair costs and costs of the loss, and the Tenant hereby authorizes the Lessor to deduct the invoice amount from the deposit. If the deposit is insufficient, the Tenant authorizes the Lessor to collect the appropriate difference using the credit / debit card used to make the payment for the vehicle.
5.6.3. If the loss or damage was related to the third party's participation, the Tenant may be liable for damages caused by the accident up to the amount corresponding to the own contribution, in accordance with the conditions specified in the Agreement - see point 6. The Tenant authorizes the Lessor to deduct the amount corresponding to the own interest from the deposit or collecting this amount from the Lessee's debit/credit card or other.
5.7. The Tenant is not entitled to a refund of the rental fees made for the unused period of rent if the Tenant returns the vehicle to the Lessor earlier than the specified time and day of return.
5.8. The Lessor may terminate the Contract with immediate effect if the Tenant if the vehicle is used contrary to its purpose.
5.9. In all situations referred to in the Agreement of the Credit / Debit Card Collection, if the credit / debit card or other does not have sufficient funds to deduct the appropriate amount resulting from the Agreement, the Tenant is obliged to pay the appropriate documented amount, reduced by the part already deducted appropriate amount, within 14 days from the date of receipt of the request for payment, VAT invoice, debit note, or from the date of receipt of the document confirming the amount of fees, costs, damage, loss, own contribution in damage etc.
6. NEGLIGENCE, SCOPE OF INSURANCE AND PROCEDURES IN CASE OF ACCIDENT
6.1. The Tenant and Additional Driver hereby provide that the vehicle always remains locked when no passengers are in it and undertakes to take all reasonable steps to prevent the loss or damage of the vehicle or its tires, accessories, equipment or additional rental items or vehicle contents.
6.2. On the day of commencement of the rental period, the vehicle will be delivered to the Tenant with correct tire pressure, engine oil level, fluid level in the battery, windscreen washer fluid level, coolant level and automatic transmission fluid (if applicable). The tenant is responsible for maintaining these levels throughout the rental period.
6.3. The vehicle insurance provided by the Lessor does not provide protection in the event of the Tenant's negligence or non-compliance with the conditions set out in points 6.1 and 6.2. In such situation, the Tenant will be liable for any damage to the vehicle and authorizes the Lessor to deduct the damage incurred from the deposit, and if the cost exceeds the amount of the deposit, the Tenant hereby authorizes to charge the additional amount of the credit / debit card or other used to make the rental. The provisions of paragraph 5.9. apply accordingly.
6.4. The insurance coverage of the vehicle provided by the Lessor does not provide the Tenant with insurance protection in the event of loss or damage in the following situations:
6.4.1. Damage the wheels, hubcaps, mirrors, antennas, shelves and windscreens or loss of keys and subsequent replacement costs or loss of radio, radio / CD and any damage caused by theft or refueling wrong fuel to the vehicle and subsequent costs or damage to tires; NOTE, if the Tenant changes the tire, it must be of the same brand and have the same specification as the original tire; and / or loss or damage to the spare wheel, if provided, or loss or damage of the repair kit in the event of tire damage.
6.4.2. In the event of loss or damage caused by the Tenant, in accordance with point 6.4.1. above, the Tenant hereby authorizes the Lessor to deduct the costs from the deposit, and if the costs exceed the amount of the deposit, to charge an additional amount of the credit / debit card or other used to make the payment for the vehicle. The provisions of paragraph 5.9. apply accordingly
6.5. The insurance coverage of the vehicle provided in the event of an accident may not provide the Tenant with full protection. There is an amount called "own contribution to damages" that will not be covered.
6.5.1. Pursuant to this Agreement, the own contribution to damages is the amount indicated on the rental contract of the vehicle and the Tenant is obliged to pay the amount of his own contribution in the event of an accident or collision.
6.5.2. If the vehicle is involved in an accident or collision, the own contribution specified in this Agreement will be immediately required from the Tenant to the Lessor, and the Tenant hereby authorizes the Lessor to charge the amount of his own contribution to the damage to the credit / debit card or other used to collect the deposit or if the deposit was retained, to collect the missing amount of own contribution after taking into account the deposit. The provisions of paragraph 5.9. apply accordingly.
6.5.3. In the event of a claim in the case without establishing the fault, the Lessor's insurers may be able to recover amounts due to losses not covered by insurance from third-party insurers, including the amount of own contribution for which the Tenant is responsible. As a result, the Tenant may be entitled to reimbursement of his share in losses not covered by insurance, recovered by the Lessor's insurers from third party insurers.
6.6. In the event of an accident, collision or damage or theft of the vehicle, the Tenant must immediately inform the Police and the Lessor about this incident. The Tenant is obliged to cooperate with the Insurance Company and the Lessor to the extent necessary to liquidate damage to the damaged car used by the Tenant, in particular to perform all possible actions aimed at obtaining by the Lessor data referred to in item 6.7. and witnesses of the traffic incident that can confirm its course and provide a detailed description of the incident, as well as other documents necessary in the course of liquidation of damage required by the Insurance Company.
6.7. In the event of an accident or collision, the Tenant is obliged to protect the Lessor's interests and vehicle and observe all instructions contained in the vehicle, as well as to complete the insurance accident form and provide it to the Lessor as soon as possible after the accident. The Tenant is also obliged to obtain data from other participants of the accident or collision, including in particular Name, address, PESEL number, ID number, and telephone number, date of issue and driver's license number, car brand, model and registration number of the vehicle. participating in the event and, as far as possible, obtain copies or photocopies of driving licenses and vehicle registration documents of persons / persons involved in the accident, breakage or collision.
6.8. The Tenant hereby agrees that in the event of the Lessor's investigation for any loss or damage to the vehicle from the Lessor's insurance, a copy of this Agreement may be transferred to the Lessor's insurers, their authorized representatives, third party insurers or lawyers involved in the claim.
7. COMMITMENTS AND RESPONSIBILITIES
7.1. During the rental period or extended rental period, the Tenant or Additional Driver will be required to pay and will be responsible for paying certain charges for any offenses committed in the country in which the vehicle has been rented or in which the Tenant may drive the vehicle in accordance with authorization under this Rental Agreement, as if the Tenant or Additional Driver were the owners of the vehicle. Fees for which the Tenant and Additional Driver may be liable include, among others:
7.1.1. Any penalty mandates according to the Tariff for traffic violations or violation of driving regulations, such as speeding fines or additional fees due to non-payment.
7.1.2. All tolls, fares for bridges or tunnels, or additional fees due to their non-payment.
7.1.3. Fees for entry to certain areas or taxes on traffic jams or penalties for non-payment.
7.1.4. Any parking fees incurred as a result of parking the vehicle in breach of regulations or in violation of any parking restrictions applicable when parking the vehicle or exceeding the paid parking time, including any financial penalties or fees in connection with their non-payment.
7.1.5. Any fees for removal or towing or removing the wheel lock caused by parking the vehicle in breach of regulations or in violation of any time restrictions or without the consent of the owner of the area where the vehicle was parked, including any financial penalties or fees due to their non-payment.
7.1.6. Any fees for storing the vehicle, administrative fees or vehicle charges incurred as a result of parking the vehicle in breach of regulations or in violation of any time restrictions or without prior consent of the land owner, including any financial penalties or fees for non-payment.
7.1.7. In the event of the Tenant or Additional Driver's liability for misdemeanors or failure to pay any fee referred to in points 7.1.1 to 7.1.6; as a result of what the Lessor will be responsible for, the Tenant authorizes the Lessor to deduct the costs related to such charges from the deposit, and if the deposit is insufficient or returned to the Tenant, the Tenant hereby authorizes the Lessor to charge the credit / debit card or other used to make the payment for the vehicle with the missing amount or the full amount of costs associated with the fees paid together with an administrative fee of PLN 200.00 for each offense for which the fee has not been paid. The provisions of paragraph 5.9. apply accordingly.
7.2. The regulations in force in the country in which the vehicle is rented or run may require all children traveling in cars to use the appropriate car seat, so the Tenant's duty is:
7.2.1. Make sure to order the right child car seat at the Lessor when booking a vehicle, if a child will be traveling in the vehicle.
7.2.2. Install all car seats for children in the vehicle. Under no circumstances Lessor's staff member won't mounting or installing car seats on behalf of the Tenant.
7.3. Small expenses connected with the use of the vehicle, in particular the cost of fuel, are charged to the Tenant.
7.4. The Tenant undertakes to immediately notify the Lessor of the necessity to make repairs to the vehicle, or a review will be necessary. In such a situation, the Tenant is obliged to let the Lessor to make necessary repairs and inspections of the vehicle's breakdown or disability, the Tenant is obliged to immediately notify the Lessor about the situation.
7.5. In the event of occurrence of breakdowns or damage to the vehicle to a degree that makes vehicle impossible to use, the Lessor will try to provide the Tenant with an alternative replacement vehicle for the remainder of the rental period, which will be subject to the conditions set out in the original Agreement.
7.6. The Tenant is not authorized to perform any repairs of the vehicle and allow others to perform such repairs without the express written consent of the Lessor. If the Lessor authorizes the Tenant to perform any repairs, the Tenant may be entitled to a refund by the Lessor, provided that the Reobtains a receipt or an invoice specifying the tax, labor costs and parts used.
7.7. If the Tenant attempts to refund fees made using a credit / debit card for any payments due under the terms of this Agreement or fees charged for non-compliance by the Tenant and Additional Driver with any clause in this Agreement, or for any fees or charges administrative fees due under this Agreement, the Tenant will be required to pay an administration fee of PLN 300.00 to compensate the Lessor for the need to deal with this issue, including any fees incurred in connection with the request for refund.
7.8. If the Tenant violates any of the terms of this Agreement, the Lessor is entitled to treat this Agreement as terminated and takeover of the vehicle, and the Tenant hereby authorizes the Lessor or representatives of the Lessor to enter the land owned by the Tenant to take over the vehicle, if necessary.
7.9. The Tenant undertakes to immediately notify the Lessor of any case of a third party investigation a claim against the Tenant or the driver of the vehicle.
7.10. The Tenant undertakes to refuel the vehicle with the appropriate type and quality of fuel. The Tenant, in the event of failure to meet his obligations, undertakes to repair the damage caused by refueling the vehicle with the wrong type of fuel or inadequate quality.
7.11. The Lessor does not agree to the Tenant giving the vehicle to a third party for free use or sublease. The Tenant's violation of this prohibition will be treated by the Lessor as using things in a manner inconsistent with the Agreement and entitles the Lessor to terminate the Contract with immediate effect.
7.12. The vehicle may not be used outside the territory of the Republic of Poland without the written permission of the Lessor
7.13. The Tenant undertakes to use all the safety systems the vehicle is equipped with each time he leaves the vehicle

8. PERSONAL DATA PROTECTION
8.1. The Tenant's personal data administrator is the Lessor. The Lessor conducts the Tenant's personal data processing operations.
8.2. The Lessor has appointed a Data Protection Officer with whom you can contact us regarding the protection of your personal data and the implementation of your rights by writing a message to the email address contact@justgorent.com or in writing to the address of our headquarters.
8.3. Tenant's personal data will be processed for the purpose of performing a vehicle rental contract in accordance with the principles set out in this Agreement.
8.4. The basis for the processing of personal data is the implementation of the Contract for the provision of lease services concluded with us (the basis of Article 6 paragraph 1 letter b of the GDPR ).
8.5. Providing personal data is necessary to conclude an Agreement with us or to contact us for purposes related to the provision of services. Providing personal data is optional, but necessary to provide services to the Tenant under the Agreement.
8.6. Tenant's personal data will be processed in an IT environment, which means that they can also be temporarily stored and processed in order to ensure the security and correct operation of IT systems, for example in connection with the execution of backup copies, tests of changes in information systems, detection of irregularities or protection against abuse and attacks.
8.7. The Lessor does not generally provide Tenant's personal data to any third party or persons, except in situations where the Lessor has a legal basis, and at the request of entitled entities, such as law enforcement agencies, insurers to liquidate the damage, or when it is necessary to perform services offered by the Lessor. Personal data may also be provided when we are obliged to do so under the law and only to the extent specified by these provisions, in particular law enforcement authorities or tax authorities. We also use services other entities in the field of law, taxation, and accounting. In any case, when we provide data to the Tenant of their recipient, we require that we comply with all obligations arising from the GDPR and data security.
8.8. Tenant's personal data, as a rule, are not transferred outside the European Economic Area. The transfer of personal data outside the EEA may, however, take place when it is necessary. In such cases, we will apply an appropriate level of protection.
8.9. Personal data will be kept for the duration of the contract. In addition, after the termination of the Agreement, personal data will be stored due to the obligations arising from the relevant legal regulations, for their duration, and for reasons of legal security, and until the prescription of any claims. The specificity of the services provided by the Lessor means that the Lessor is obliged by the law to process data even when the Tenant ceases to use our services. Such liabilities arise additionally from tax or accounting regulations, as well as in the case of liquidation of damage by the insurer.
8.10. Tenants have the right to access their data and receive a copy, the right to rectify (correct) their data, the right to request deletion of data, restrictions on data processing, the right to withdraw consent to the extent they are processed on this basis, the right to bring opposition, the right to transfer data, the right to lodge a complaint with the supervisory authority. In order to exercise your rights, submit a request via the contact form or write directly to the Administrator at the address: contact@justgorent.com.
8.11. Providing data by the Tenant is a condition of concluding the contract and is optional.
Consents to data processing for marketing purposes:
I consent to the processing of my personal data in the scope indicated in this Agreement by the Lessor in order to:
X YES ⃝NO - marketing and promotion of products or services of the Lessor and entities providing services related to the Lessor's products, including in particular financial services, insurance, sale of parts and accessories, maintenance services,
XYES ⃝NO - receiving commercial information about the products or services of the Lessor and entities providing services related to the products of the Lessor, in particular, inter alia financial services, insurance, sales of parts and accessories, service services via electronic means of communication to the e-mail address indicated above
9. FINAL PROVISIONS
9.1. The Parties agree that if any of the provisions of the Agreement or its part prove to be invalid or unenforceable for any reason, it does not affect the validity of the Agreement in the remaining scope. The parties undertake in such a case to take all legally permissible steps in order to arrange their rights and common interests so that the objectives set out in the Agreement can be implemented in a different, legally and practicable manner.
9.2. Any changes or additions to this Agreement must be made in writing under pain of nullity.
9.3. In matters not covered by the Agreement, the relevant provisions of applicable Polish law shall apply, including in particular the Act of 23 April 1964 the Civil Code.
9.4. The Parties declare that they have had time to read the contents of the Agreement and the contents of all attachments to the Agreement, which form an integral part of the Agreement, understand their content and provisions and do not express reservations about them. An integral part of the Agreement are: Table of penalties and fees, price list of additional services, order form of goods.
9.5. All disputes that result from the implementation of the Agreement will be considered by common courts competent for the Lessor, with the proviso that if the Tenant is a consumer pursuant to art. 22 (1) of the Act of 23 April 1964 Civil Code, all disputes that result from the implementation of the Agreement will be considered by common courts with jurisdiction for the defendant.

TABLE OF PENALTIES AND FEES, PRICE LIST
Administration fee
Fee for washing and cleaning of excess dirt after renting

Fee for indicating to the competent Public Authority or the competent Public Service the person entitled to use the rented vehicle or driving the rented vehicle during the rental agreement

The cost of possible payment of the Mandate / Fine imposed on the Lessee or Additional Driver, etc.

The service of refueling the missing fuel in the vehicle

Service fluids replenishment (eg. Engine oil, windscreen washer fluid, AdBlue)
Penalty for smoking in the car
The fee for the necessary washing of the upholstery
Penalty for unauthorized use of the car outside the territory of Republic of Poland
Penalty for providing the car to a person unauthorized to drive the vehicle
Penalty for transporting animals without the consent of the Lessor and without due security
Penalty for towing other vehicles with the rented car

The fee for the lack of a registration certificate, insurance policy, registration plate or registration sticker on the windshield
Penalty for loss or damage to the key
Penalty for the lack of technical documents (Vehicle Service register, Warranty Book, Service manual)
Penalty for dismantling a part of the car's equipment or making other modifications or changes without the consent of the Lessor
Penalty for the lack of parts of the car's equipment not listed in the price list
Penalty for the loss of the car warranty due to the fault of the Lessee or a third party
The fee for the delay in returning the car – calculated for each day of delay
Administrative fee for each damage incurred during the lease
Delivery or pickup service within the city where the rental point is located
Delivery or pickup service outside the city where the rental point is located
Fee for the return/delivery of the car outside office hours
Fee for the return/delivery of the car on a holiday
Fee for each additional km above the standard limit PLN 300

PLN 100 - 600 PLN + administration fee

PLN 200

Fee according to incurred costs + administration fee

per liter or PLN 61,50

Purchase cost + PLN 61,50

PLN 600 + administration fee

PLN 600 + administration fee

PLN 1000 + administration fee

PLN 1000 + administration fee

PLN 1000 + administration fee

PLN 1000 + administration fee

Fee according to incurred costs + administration fee

Fee according to producer's price list + deductible in the damage
Fee according to producer's price list + deductible in the damage

Fee according to producer's price list + deductible in the damage

Fee according to producer's price list + deductible in the damage
Fee according to producer's price list + deductible in the damage

200% of the daily rate + administration fee

PLN 300

Up to PLN 123

PLN 1 per kilometer from the rental point

Up to PLN 123

PLN 246

0,5 PLN / km

Prices include VAT TAX.

GoRent
Dane kontaktowe
www.justgorent.com
Lokalizacja

Warszawa
Lotnisko Chopina
Lotnisko Modlin
Gdańsk

Kontakt również przez
© justgorent.com - Wszelkie prawa zastrzeżone